Baggrund Vækst-Invest

Baggrund Vækst-Invest

Baggrund

Vækst-Invest er en privatejet kapitalfond og blev etableret i januar 2008 af en række regionale og nationale investorer. Formålet var dengang – som nu – at vi som medinvestorer i jyske virksomheder er med til at realisere vækstpotentiale, og herved at øge virksomhedernes værdi. I sidste ende er vores mål at skabe afkast til investorerne i Vækst-Invest.

Erhvervsstrukturen i Jylland – og Danmark generelt – er kendetegnet ved små og mellemstore virksomheder. Hidtil har der ikke i nævneværdig grad været risikovillig kapital til rådighed for små og mellemstore virksomheder med en omsætning under 150 millioner kroner. Hovedparten af de investerings- og kapitalfonde, som arbejder i Danmark, har fokus på større virksomheder, hvor omsætningen typisk overstiger 150-200 millioner kroner.

Således har de små og mellemstore virksomheder ikke haft mange alternativer til bankfinansieret gæld, når der skal udvikles og gennemføres vækstplaner.

Baggrunden for Vækst-Invest er at udvikle virksomheder ved at tilbyde risikovillig kapital, ledelsesmæssig sparring og adgang til et professionelt og stærkt netværk. Resultatet forventes at blive større, stærkere og mere værdiskabende virksomheder til glæde for medarbejdere, kunder og investorer.

Profil

Vækst-Invest er stiftet i januar 2008 og har et kapitaltilsagn i Fond I og Fond II på samlet 300 millioner kroner. Investorkredsen i de to fonde er kendetegnet ved, at have deltagelse af stærke lokale investorer såvel som større institutionelle investorer.

Investorerne bag fondene omfatter blandt andre Spar Nord Bank, Nykredit, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Danmark, Spar Vest Fonden, Safo Invest og Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Med til investorkredsen hører også de investeringsansvarlige i Vækst-Invest.

Bestyrelsen i Vækst-Invest Nordjylland A/S består af:

 • Karsten Sivebæk Knudsen, formand, tidl. koncerndirektør for Nykredit
 • Ole Hauskov, Vækstfonden
 • Martin Kudsk Rasmussen, Spar Nord Bank
 • Carl Aage Petersen, Ringkjøbing Landbobank

Aktivt medejerskab

Vækst-Invest ønsker at bidrage til en markant vækst i omsætning og indtjening via et aktivt medejerskab af virksomhederne. For os betyder aktivt medejerskab løbende dialog og sparring med ledelsen og de øvrige medaktionærer. Det betyder også, at der i høj grad arbejdes med opgaver imellem bestyrelsesmøderne.

Eksempler på det aktive medejerskab kan være:

 • at give ledelsen og de øvrige aktionærer en professionel medspiller i bestyrelsen
 • at tilføre bestyrelsen øvrige branche- eller industrispecifikke kompetencer fra fondens netværk, når det er nødvendigt
 • at løbende tilføre og bidrage med forretningsudvikling og input til nye forretningsmuligheder
 • at gennemføre opkøb af konkurrerende virksomheder eller komplementerende forretningsområder for virksomheden
 • at opstille både kort- og langsigtede mål i strategiplaner og fokusere på at virksomheden eksekverer på disse mål
 • at selskabets pengeinstitut er part i en professionel dialog om selskabets strategi og forventningen til      engagementets udvikling i de kommende år
 • at deltage aktivt i udviklingen af rapportering og beslutningsoplæg
 • at åbne mulighed for yderligere kapital fra fondens netværk
 • at være behjælpelig med rekruttering af nøglepersoner gennem et stort og bredt netværk
 • at realisere værdiskabelsen gennem helt eller delvist salg af virksomheden indenfor 4-8 år

Vækstorienterede virksomheder fra forskellige brancher

Vækst-Invest har geografisk fokus på virksomheder i Jylland – med den nordlige halvdel som det primære område. Fonden investerer bredt i vækstorienterede virksomheder fra forskellige brancher.

Vækst-Invest er en aktiv investor, som ønsker at udvikle virksomheden sammen med ledelsen og de øvrige aktionærer. Den forventede horisont for fondens ejerskab er 4-8 år, hvorefter et helt eller delvist salg af virksomheden vil finde sted.

Det er af afgørende betydning for os, at virksomhedens ledelse også har et engageret medejerskab.

Vi investerer i virksomheder med en etableret ledelse og organisation, som har udviklet virksomheden til en omsætning på op til 150 millioner kroner. Oftest vil virksomhedernes omsætning ligge i niveauet 15-120 millioner, hvilket er vores fokus. Det er også i det interval at de fleste danske virksomheder ligger, da erhvervsstrukturen i Danmark i høj grad består af mindre og mellemstore virksomheder.

Baggrunde for vores investeringer 

Generationsskifte – når stafetten gives videre

Et generationsskifte er en klassisk anledning til – og form for – investering, hvor nuværende ejer(e) ønsker at se virksomheden videreført af andre, og hvor årsagen til salget som regel hænger sammen med et ønske om helt eller delvist at trække sig tilbage fra et fuldtidsjob. Vækst-Invest har et stort og stærkt netværk, hvor vi ofte kan lykkes med at finde en ny ejerkreds til en virksomhed, hvor generationsskifte er aktuelt – dette inkluderer også en ny direktør, hvis han eller hun ikke allerede findes i virksomheden.

Et generationsskifte kan gennemføres som et glidende ejerskifte, mens det andre gange er et mere ”skarpt” skifte. Vi har gode erfaringer med begge dele.

Vækstvirksomheder – fordi det på den korte bane koster at vokse.

Vi forstår, at det kan koste at så frø, som først skal høstes senere i virksomhedens liv. Derfor er vi interesserede i at investere i virksomheder, som har ambitiøse og velfunderede vækstplaner – og som tidligere har dokumenteret evnen til at skabe vækst. Vi ved, at det tager tid at få nye kunder, at udvikle nye eller flere produkter, samt ikke mindst at udvikle sin organisation. Derfor er vi også tålmodige investorer i vækstvirksomheder, som vi efterhånden har en del erfaring med. Når vi investerer i vækstvirksomheder har vi fokus på følgende;

 • At virksomheden er i et attraktivt marked inden for industri, handel eller service – gerne en niche
 • At der historisk er vist en evne til at tjene penge
 • At en kompetent og fortsættende ledelse har udarbejdet realistiske planer for væksten – gerne med tilhørende konkrete handlingsplaner

MBO/MBI (Management buyout/ Management buy in) – når en motiveret ledelse overtager en virksomhed

Bag forkortelserne MBO og MBI gemmer sig personer, som ønsker at overtage en virksomhed – enten den de allerede arbejder i (et MBO) eller en virksomhed, som de har et godt øje til (et MBI). Vi er aktive på begge fronter og har jævnligt en dialog med en eller flere personer, som ønsker at købe sig ind i en virksomhed, hvor de allerede er/ kan blive en del af ledelsen.

Et MBO/MBI ser vi ofte i kombination med et generationsskifte.

Det er vores erfaring, at en dialog med os kan skabe god afklaring omkring en række forhold, såfremt du har tanker om et MBO eller et MBI.

Frasalg af  forretningsområder– en genvej til en god start

Vi oplever med jævne mellemrum at større (eller mindre) virksomheder ønsker at frasælge aktiviteter. Det sker som regel for at fokusere på den kerneaktivitet, som den pågældende virksomhed beskæftiger sig med. Der er således ikke noget i vejen med den aktivitet, som ønskes frasolgt.

Ofte sidder der en række personer i den aktivitet eller afdeling, som ønskes frasolgt. Der kan nogle gange findes en direktør blandt disse – andre gange findes direktøren måske et andet sted. Når aktiviteten frasælges, bliver den placeret i sit eget selskab, får sit eget navn, egen adresse og sine egne kunder – den bliver så at sige en selvstændig virksomhed.

Det er vores erfaring, at der kan skabes gode og sunde virksomheder på den baggrund.

Risikovillig Kapital

Investering af risikovillig kapital i det unoterede marked er karakteriseret ved,

 1. at der dels er tale om investering af egenkapital og,
 2. at denne egenkapital er unoteret og at aktierne dermed ikke handles på nogen markedsplads eller børs.

Risikovillig kapital har flere fordele for virksomheden:

 • ”Engagerede” og ”kloge” penge, som bidrager til værdiskabelse i virksomheden
 • Finansiering over egenkapitalen, der forbedrer virksomhedens soliditet

 

 • Tålmodige penge, især i forhold til et børsnoteret alternativ
 • Mindre administrative krav end ved et børsnoteret alternativ

Da investeringer i egenkapital bærer en større risiko end eksempelvis lån, er forventningerne til afkastet for risikovillig kapital tilsvarende højere. Vækst-Invest  forventer således, sammen med de øvrige investorer i virksomhederne, et fornuftigt afkast af sin investering.

Bæredygtighed og ansvarlighed i investeringer

I Vækst-Invest har vi ikke som direkte formål at lave bæredygtige investeringer, men vi har et højt niveau for ansvarlige investeringer som er kommunikeret til vores investorer igennem investeringspolitikker og etiske retningslinjer.

Vi er bevidste om, at vores porteføljevirksomheders aktiviteter kan indebære bæredygtighedsrisici. Igennem aktivt ejerskab forholder vi os til bæredygtighedsrisici og vi forsøger at fremme en positiv udvikling i de respektive porteføljevirksomheder.

Bæredygtighedsoplysninger

Som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF) er vi omfattet af Disclosureforordningen (SFDR EU 2019/2088) og Taksonomiforordningen (EU 2020/852). Oplysninger i relation til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål (ESG) skal fortolkes i overensstemmelse med relevante definitioner i Disclosureforordningen og Taksonomiforordningen.

Vores investeringer er samlet i to finansielle produkter:

 • Vækst-Invest Nordjylland A/S, CVR-nr. 31190770
 • Vækst-Invest II K/S, CVR-nr. 41979267

Vores finansielle produkter er ikke omfattet af Disclosureforordningens artikel 8 eller artikel 9.

De investeringer, der ligger til grund for vores finansielle produkter, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter (Taksonomiforordningen, artikel 7).

Som Forvalter tager vi på nuværende tidspunkt ikke højde for negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer, da vi normalt ikke har kontrol over eller indflydelse på at kræve de data og oplysninger, der er nødvendige for at rapportere om indvirkning på sådanne faktorer.  Desuden producerer mange af de underliggende investeringer ikke de oplysninger, der er nødvendige for at kunne rapportere om negative påvirkninger (Disclosureforordningen, artikel 4).

Vores politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen findes her.