Seneste Nyt

9. December 2013
  •  
  •  

Pressemeddelelse 14 – Vækst-Invest Nordjylland A/S

29. august 2012 – Pressemedelelse 14 – Vækst-Invest Nordjylland A/S

Vækst-Invest Nordjylland køber sammen med en privat investor selskaberne Smart Lift Aps og Smart Lift Sales Aps af Ole Kobæk Holding ApS. Den nye ejerkreds vil sammen gøre selskaberne klar til yderligere vækst i og ikke mindst udenfor D anmark. Væksten skal realiseres gennem en øget salgsindsats og videreudvikling af produktportef øljen.

Et innovativt produkt, der forenkler arbejdsprocess er og markant forbedrer arbejdsmiljøet for brugeren.

Smart Lift blev etableret i 2008 af Ole Kobæk efter 2 års produktudvikling af den første Smart Lift. Det første produkt blev døbt Smart Lift 250 og er en lift, der løfter vinduer og glaspartier op til 250 kg. Produktporteføljen er si den udvidet til lifte, der kan løfte op til 580 kg tunge emner, samt produkterne Smart Lift Gyr o og Smart Lift Sax, der er specielt udviklet til løft af gipsplader. Liftene findes båd e som indendørs og udendørs modeller.

Med de øgede krav til arbejdsmiljø og forenkling af arbejdsprocesser er Smart Lifts løsninger innovative, up-to-date og ofte foran udvi klingen for at opfylde disse krav. De øgede krav til det danske arbejdsmiljø breder sig h urtigt til andre dele af verden, og derfor forventer den nye ejerkreds, at eksportdelen af oms ætningen vil øges markant i de kommende år.

Produkterne er anerkendt som kvalitetsprodukter og de mest innovative af sin slags på markedet. De er endvidere driftssikre, stabile og u dviklet i samarbejde med brugere og arbejdsmiljøeksperter for netop at imødekomme bruge rvenlighed og krav til arbejdsmiljøet. Selskaberne har hovedsæde i Nykøbin g Mors.

Vækst skal hovedsageligt ske udenfor Danmark

Medinvestor og ny direktør Nicolai T. Jørgensen ska l sammen med de nuværende og kommende medarbejdere lede selskaberne videre mod ø get vækst og indtjening. Den fælles forretningsplan vil i høj grad være fokusere t på eksportmarkedet og etablering på de største markeder i Europa, Nordamerika og Sydame rika. Denne udvikling er allerede igangsat af tidligere ejer Ole Kobæk, således at Sm art Lift har et sundt og fornuftigt fundament.

Ejerkredsen vil fokusere på at opnå yderligere væks t i omsætningen, og Nicolai T. Jørgensen ser frem til at stå i spidsen for denne a ggressive vækststrategi. Ambitionen for Smart Lift er, at omsætningen og indtjeningen skal 3-4 dobles over de næste 5 år.

Ole Kobæk vil frem til 1. oktober 2013 stadig være tilknyttet Smart Lift som teknisk rådgiver for udvikling af nye innovative produkter.

Ny ejerstruktur og ledelse skal sikre den planlagte vækst

Den nye direktør Nicolai T. Jørgensen og Vækst-Inve st Nordjylland køber via et fællesejet selskab 100 % af aktierne i Smart Lift og Smart Lif t Sales. Sælger er Ole Kobæk Holding. Nicolai T. Jørgensen kommer fra en stilling som dan sk salgschef i Hydrema A/S og har således et godt kendskab til branchen – såvel komme rcielt som teknisk. Hans baggrund er teknisk baseret og siden suppleret med en salgsmæss ig videreuddannelse, hvilket tilsammen giver ham de rette forudsætninger for en stærk videreudvikling af Smart Lift.

Den nye ejerkreds er vækstorienteret og kapitalstær k, hvilket er en forudsætning for de fælles tanker bag ejerskabet. Der er således adgang til yderligere kapital for at bakke op om både organisk vækst og videreudvikling af produk tporteføljen.

Sælger Ole Kobæk udtaler:

”Jeg er glad for at sælge Smart Lift til en branche kendt investor som Nicolai T. Jørgensen samt en kapitalfo nd som Vækst-Invest Nordjylland, og jeg er sikker på, at det er den rigtige løsning for det fremadrettede ejerskab af Smart Lift. De nye aktionærer kan og vil gribe de store vækstmu ligheder som vi især de seneste 12- 24 måneder har oplevet i markedet. Mine styrker lig ger i det udviklingsmæssige arbejde, så jeg er glad for at have fundet nye ejere til Sma rt Lift, som vil gå efter at realisere vækstpotentialet.”

Nicolai T. Jørgensen, ny direktør for selskaberne, siger:

”De sidste 3-6 måneder har vi identificeret et stort vækstpotentiale for Smart Lift på især eksportmarkedet og jeg er glad for sammen med Vækst-Invest Nordjylland at kunne in vestere i en ung og veldrevet virksomhed. I de sidste 4 år har Ole Kobæk skabt en yderst innovativ virksomhed med en spændende produktportefølje og jeg ser frem til at samarbejde med de dygtige medarbejdere i Nykøbing Mors. Den eksisterende forr etning skal i de kommende år videreudvikles med nye produkter, der skal blive en dnu mere fremsynede i forhold til brugervenlighed og arbejdsmiljø. Det er en udfordri ng, jeg ser meget frem til at gå i gang med sammen med de nuværende medarbejdere og Vækst-I nvest Nordjylland. Jeg glæder mig i det hele taget meget til, sammen med vores nu værende eksportsælger, at komme ud i verden for at sælge et så innovativt produkt s om Smart Lift.”

Lars Bundgaard Sørensen, Investment Manager i Vækst -Invest Nordjylland, udtaler:

” Denne investering forventer vi os rigtig meget af, da Smart Lift produkterne er så innovative og veludviklede, at de er deres konkurre nter overlegne på næsten alle områder. Ole Kobæk og medarbejderne har med stor dy gtighed skabt en unik platform, og vi ser frem til at fuldføre ambitionerne sammen med den erfarne og branchekyndige direktør Nicolai T. Jørgensen, som vi er glade for at have som medinvestor. Igennem virksomhedens korte levetid på 4 år har den ikke væ ret påvirket af kundernes konjunkturfølsomhed, ligesom Smart Lift har haft en god indtjening igennem perioden. Dette er tilmed realiseret i en periode, hvor bygge riet generelt har haft svære kår.”

Søren Mølgaard, direktør i Vækst-Invest Nordjylland , siger:

”Smart Lift besidder et sjældent set skaleringspotentiale, så vi er overbev iste om de gode muligheder for yderligere vækst i omsætning og indtjening de komme nde år. Smart Lift er for os et godt eksempel på noget af det, som Danmark kan tilbyde i en globaliseret verden med hård konkurrence – nemlig en kombination af stærk innova tion og produktionsmæssige færdigheder. Vores traditionelt store fokus på arbe jdsmiljø i Danmark har skabt en efterspørgsel efter en løsning, og den løsning er i mange tilfælde Smart Lift. ”

For yderligere information:

Nicolai T. Jørgensen, kommende direktør, Smart Lift ApS +45 2048 3104
Lars Bundgaard Sørensen, investment manager, Vækst- Invest Nordjylland A/S +45 2018 1308
Søren Mølgaard, direktør, Vækst-Invest Nordjylland A/S +45 2228 4507

Om Smart Lift

Smart Lift er en nordjysk produktionsvirksomhed med egenudviklede produkter. Smart Lift produkterne er brugervenlige lifte, der forenkler tunge arbejdspro cesser med løft af f.eks. vinduespartier og gipspla der. Produkterne understøtter besparelser i arbejdsproce sserne, samtidig med at de udføres på en arbejdsmiljømæssigt korrekt måde. Selskaberne beskæ ftiger i dag 10-15 medarbejdere og har hovedsæde i Nykøbing Mors. Sidste regnskabsår blev afsluttet me d et resultat før skat på 2,4 mio. kroner. Læs mege t mere på www.Smartlift.dk

Om Nicolai T. Jørgensen

Nicolai er uddannet som landbrugsmekaniker, maskint ekniker med konstruktion som speciale og som eksportsælger. Han har siden år 2000 været ansat i Hydrema, først som distriktschef og siden 2007 som salgschef på det danske marked. Nicolai er gift og bosat i Aalborg. Nicolai har i kraft af 12 års virk e i branchen en yderst relevant og god indsigt i netop denne branche.

Om Vækst-Invest Nordjylland A/S

Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond med fokus på små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Fondens investeringsfokus er virksomhe der med en omsætning på op til 200 millioner kroner – dog med en forventning om, at de fleste investering er vil blive foretaget i virksomheder med en omsætn ing på mellem 20 og 100 millioner kroner. Vækst-Invest Nordjylland A/S blev stiftet i januar 2008 og har e t investeringstilsagn fra aktionærerne på 100 million er kroner. Ca. halvdelen af investeringstilsagnet e r fortsat til rådighed for nye investeringer. Aktionærkredsen er kendetegnet ved at have deltagelse af stærke lo kale investorer såvel som større institutionelle investo rer. Der er til dato foretaget ni investeringer. Læ s mere på www.vaekst-invest.dk

Download pdf: Her

Leave a Comment